Nyhedsbrev efterår 2022

Kære andelshavere

Vi har i bestyrelsen besluttet at udgive nyhedsbreve som tidligere. Vi bestræber os på at de kommer ud én gang i kvartalet. Nyhedsbrevet skal give overblik over hvad bestyrelsen pt. arbejder på, altså et kort overblik over arbejder og projekter. 

Vvs-projektet

Vvs-projektet er endelig ved dets afslutning og som mange af jer har bemærket, har Øens været i fuld gang med mangeludbedring hos de andelshavere som har meldt skader ind.

Arbejdet i lejlighederne starter mandag d. 3. oktober og vil blive afsluttet i løbet af november.

Bestilling af rosetter til de andelshavere der indgav ønsker herom er nu gennemført, og de vil blive bestilt og omdelt til beboernes postkasser snarest muligt.

Haveprojekt 

I juni afholdte haveudvalget en workshop i samarbejde med PKP Regnvandsteknik. PKP Regnvandsteknik er kommet med et oplæg til fornyelse af vores gård, alt sammen med udgangspunkt i ønsker og visioner fra vores haveworkshop. PKP hjælper med at ansøge om tilskud til indføring af et LAR-projekt. 

I udspillet er blandt andet:

  • Nye affaldsskure med plads til alle containere, samt energioptimeret belysning (evt. med censorer)
  • Regnvandsbede med smukke stauder fordelt over. gården. 
  • Flere områder til udforskning for børn, heriblandt en lille høj, sanseområde og fornyelse af sandkasse
  • Gentænkning af den store vendeplads med cykelparkering samt et mere grønt udtryk 

Haveprojektet skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen forventer finder sted i starten af det nye år. 

Altanprojektet 

Der er blevet indsendt ny ansøgning afsted til Københavns Kommune d. 12. august 2022, der er for nuværende intet nyt i sagen. Læs evt. opdatering om altanprojektet her.

Bygningsrenoveringspuljen 

Bygningsrenoveringspuljen er et byfornyelsesprojekt i Københavns Kommune som potentielt kan finansiere op til 50 % af omkostningen på projekter der energioptimerer og renoverer bevaringsværdige bygninger. Vi har haft besøg af både arkitekt og repræsentanter for bygningsrenoveringspuljen (Københavns Kommune) som sammen med os har gennemgået vores bygning. Resultatet er blevet en kvalificeret ansøgning indeholdende bl.a. udskiftning af vinduer, visse døre og isolering mellem kælder og stueetagerne. Ansøgningen er pr. 15. september 2022 formelt godkendt og sendt videre til politisk behandling. Vi venter spændt på deres beslutning (forventet i december).

Stigende energipriser 

Bestyrelsen har valgt at hæve prisen på tørretumbling med 50 %, da tørretumblerne kører på bygas og dette har en forventelig stigning på 67 %. Denne stigning er tilstrækkelig til at dække de øgede omkostninger. Bestyrelsen har ligeledes fået opsat el-målere på vaskerierne, således det er muligt at følge forbrug mere nøjagtigt.

Bestyrelsen opfordrer alle andelshavere til at tænke over eget energiforbrug, både i egne lejligheder men også på fællesarealer (især tørrekældre).

Der er de senere år truffet en række beslutninger for at minimere blandt andet strømforbrug på fællesarealer, blandt andet ved lydsensorer på lyset i kældrene. Energioptimering er fortsat en del af bestyrelsens arbejde og tænkes ind i alle fremadrettede projekter og tiltag i foreningen.

Til information har bestyrelsen besluttet, at der også i år opsættes lyskæder i forbindelse med julen. De bliver tændt når mørket falder på, i samme omfang som det resterende lys i gården. Det er LED-kæder og de har en minimal påvirkning af vores fælles elforbrug.

Online adgang

Husk at du kan følge dine opkrævninger, forbrug mv. på følgende: 

Boligydelse, dokumenter m.m.: ejendomme.azets.dk – Dit login finder du i din netbank under din månedlige opkrævning

Bl.a. vil bestyrelsens forretningsorden og årshjul kunne findes på ejendomme.azets.dk i starten af det nye år. 

Vand og varme: Brunata har også en online visning af forbrug på https://online.brunata.com/ eller via deres app, Brunata Online. Alle andelshavere med en e-mailadresse registreret hos Azets vil i løbet af et par uger modtage en mail med link til at aktivere onlineadgangen (hvis man ikke allerede har aktiveret sin adgang).

El: Andel Energi, der er “standardudbyderen” i København (såvel som andre leverandører) har også en app hvor du kan følge dagspriserne på strøm. På deres app samt https://andelenergi.dk/ er det muligt at logge ind og se eget forbrug løbende.

Områdefornyelse

Bestyrelsen af repræsenteret i Københavns Kommunes byprojekt på Sigynsgade og Krakas Plads. Kommunen har i oktober afholdt introducerende præsentation af anlægsprojektet på Sigynsgade. Læs evt. mere om områdefornyelsen her.

Der vil i december fremvises konkret projektforslag, blandt andet en eksempler på en ‘åben’ Sigynsgade, med kørsel over Krakas plads. Områdefornyelsen løber frem til 2026 og hvis du som andelshaver ønsker at komme med projektinput, så er man velkommen til at gå forbi Områdefornyelsens kontor på Haraldsgade 6. 

Et par venlige påmindelser

Korttidsfremleje (AirBNB og lignende): Vi vil fra bestyrelsens side gerne minde alle andelshavere om at man i forbindelse med, en af foreningen lovlig korttidsfremleje, SKAL orientere bestyrelsen samt benytte kontrakten udarbejdet af bestyrelsen, orientere lejerne om foreningens husorden m.m og SKAL orientere sin opgang om fremlejens længde, antal lejere og sin kontaktinformation.

Skrald og bytterum: Storskraldsrummet er kun til de genstande der er for store til at komme i de almindelig affaldscontainere samt møbler – omend brugbare møbler vil vi anbefale at få hentet af fx røde kors (https://www.rodekors.dk/genbrug/genbrugsmoebler/gratis-afhentning-af-moebler).

Bytterummet bliver i den grad brugt hvilket glæder os, men vi oplever desværre at mange stiller ting ned i rummet som ikke hører dertil – vi henviser til skiltet på bytterummet. Generelt vil vi gerne frabede tøj, tæpper, puder og andre tekstiler der ikke er beregnet til udendørs brug samt sko. For at alle kan få glæde af bytterummet vil vi også bede folk om ikke at placere ting på det åbne gulvareal – er der ikke plads så kontakt bestyrelsen så vi kan få sat en oprydning i gang. 


På bestyrelsens vegne, med venlig hilsen

Christine Svensson, Betyrelsesforperson

En vellykket have-workshop

Afholdt 25.06.22

Mathias fra PKP Regnvandsteknik faciliterede have-workshoppen og havde taget PKPs fast tilknyttede gartner med til at komme med sine input til beplantning i gården. 

Tusind tak til de fremmødte – der blev bragt virkelig mange gode ideer, visioner og refleksioner på bordet. 

Et udpluk af ideerne lyder;
– Regnvandsopsamling i form af organiske bede

– Optimering af cykelparkering (både i skure og i det fri)

– Etablering af nye skraldeskure

– Gentænkning af vendeplads arealer (og størrelser)

– Nyttehaver, fordelt over hele haven

Næste skridt er PKP Regnvandsteknik* laver et projektforslag ud fra de ideer der blev bragt til bordet. PKP kan gennem HOFOR skaffe finansiering til de tiltag, der direkte har noget med klimasikring og regnvandsafledning at gøre – andre tiltag i projektplanen som handler om optimering og forskønnelse af gården, skal A/B Haraldsted selv finansiere, deriblandt skure, stier m.m. En totalenterprise, som samler den HOFOR-støttede klimasikring, vurderes at give mening da PKP har stor erfaring med netop sådanne totale projekter.

Når projektplanen foreligger i august, vil haveudvalget gennemgå projektforslaget og kortlægge det videre arbejde.  

*PKP Regnvandsteknik er en rådgivende ingeniørvirksomhed, der skaber klimaløsninger til lokal afledning af regnvand. PKP skaffer finansiering til projekterne, så beboerne ikke påføres udgifter. Læs mere om PKP via dette link.

Kommer du til kaffe og rundstykker?

Vi holder haveworkshop i morgen lørdag kl. 9.30-14.00 i haven ud fra opgang 37 og 39.

Du får rig mulighed for at komme med input til havens design, aktiviteter og andre gode ideer til vores alle sammens fælles gård.

Hvis du kommer til morgenmad så send gerne en mail til csv@haraldsted.net – så ved vi hvor meget vi skal købe.

Solskinshilsner fra Karin og Christine

Haveprojekt og workshop 25. juni 2022

Bestyrelsen inviterer til haveworkshop.
Kom og få indflydelse på, hvordan vi får mest muligt ud af vores gård.
Lørdag den 25. juni kl. 9.30-14

Der er endelig kommet lidt gang i foreningens haveprojekt efter at der i sidste runder blev ryddet ud i havens buske. Mange har måske også lagt mærke til, at et af haveudvalgets medlemmer har lagt små træstammer langs/omkring de større træer som en mulig afgrænsning mellem simpel græsplane og hvad haveudvalget håber kan blive til et mere naturligt skovområde. På haveprojektets ønskeliste står der på nuværende tidspunkt blandt andet:

  • flere “ren natur”-plamager langs hegnet mod Ejerboligforeningen Sigynsgade
  • udbygning af skraldeskurene, således at alle skraldespandene kan stå under samme tag og i den forbindelse etablere grønt tag på skraldeskurerne samt ‘indelukket’ affaldsområde med et luftigt træhegn af en art – således at skraldeøerne bliver kønnere så man ikke føler at sidde op af en skraldeplads samt sørge for at der både kan komme luft ind og ud.
  • forbedring af cykelskurerne – også gerne med levende tag og mere strømlinet cykelparkering så pladsen bliver mere optimeret. Der er ligeledes et ønske om flere cykelstativer især på vendepladsen ved porten.
  • højbede til nyttehaver
  • etableringen af et såkaldt LAR-anløg, (Lokal Afledning af Regnvand), som skal lede regnvand væk; især aktuelt ved skybrud. Vi er i dialog med KPK Regnvandsteknik som bl.a. står for at lave sådanne løsninger – og de sørger også for at søge støtte fra staten og fonde således at LAR-projektet kan betales uden at vi skal have en krone op af lommen.
  • renovering af – eller helt nyt – hegn. Mange har måske bemærket at efeuen er forsvundet fra haven ved opgang 19-25. Selvom hegnet ikke er kønt, er vi nødt til at fjerne efeuen, da den får træet under planterne til at rådne og efeu bliver derfor betragtet som ukrudt. Et nyt hegn af fx metal vil dog sagtens kunne tåle og bære efeu.

Vi har haft et møde med KPK Regnvandsteknik og de afslørede at de, til trods for navnet, laver meget andet i haver end LAR-anlæg og de havde utrolig mange eksempler og fine ideer til både hvordan LAR-anlægget kan se ud i vores gård samt løsninger til vores haveskure. Vi har derfor planlagt en workshop med Mathias og Kåre fra KPK Regnvandsteknik som alle interesserede opfordres til at deltage i – for dem der har ønsker til havens design, men ikke vil være med i haveudvalget, er dette en god mulighed for at lade sin stemme blive hørt.

Workshoppen finder sted i gården ud for opgang 21-23 den 25. juni 2022 fra kl 9.30-14.00.

Vel mødt!