Sammenlægning og udbygning af lejligheder

Regelsæt for sammenlægning og udbygning til 4-værelses lejlighed

Sammenlægning til 4-værelses lejlighed kan ske i følgende variationer:

  • Samme etage i samme opgang (venstre/højre)
  • Samme etage i forskellige opgange, hvor der ikke er brandmur/højdespring imellem
  • Samme opgang, forskellige etager

Godkendelse af sammenlægningen sker på følgende måde:

  1. Bestyrelsen skal indledningsvist informeres og forhåndsgodkende projektet.
  2. Dernæst skal Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning godkende projektet. Læs mere på kk.dk/sammenlaegning-byggeri.
  3. Bestyrelsen skal herefter endeligt godkende projektet.

Andelen der sælges, vurderes som en normal 2-værelses lejlighed. Denne overgår til køber på overdragelsesdatoen, hvorefter arbejdet kan igangsættes.

Alt indvendigt arbejde i forbindelse med sammenlægningen påhviler køber.

Afblænding af hoveddør

Den ekstra hoveddør skal – efter krav fra brandmyndighederne – blændes. Dette skal ske ved blænding af dørhullet, så det ikke er synligt fra opgangen og så reparationen ikke skæmmer opgangen.

Selve arbejdet med blænding af dør skal være afsluttet senest tre måneder efter kommunens godkendelse af sammenlægningen.

El-arbejde

El-installationer skal om nødvendigt omlægges, så de følger gældende lovgivning. Dette arbejde skal naturligvis udføres autoriseret, og tæller efterfølgende ikke som en forbedring. Udgifter hertil afholdes af købende andelshaver.

Krav til autorisation og arbejdets færdiggørelse

Alle VVS-, el- og andre bygningsinstallationer skal være udført eller godkendt af autoriserede håndværksmestre.

Det pålægges fra andelsforeningens side, andelshaveren at dette er udført efter dansk bygnings og installations lovgivning, og at alle ansøgninger og godkendelser efter dansk lov og lokalplanlægninger er overholdt, samt bevisførelse for dette.

Såfremt arbejdet med sammenlægningen ikke er lovligt færdiggjort efter tre måneder vil andelsboligforeningen få arbejdet færdiggjort for købers regning.

Andelshaveren er økonomisk ansvarlig for, at eventuelt manglende forhold bliver bragt i lovlig stand.