Kommer du til kaffe og rundstykker?

Vi holder haveworkshop i morgen lørdag kl. 9.30-14.00 i haven ud fra opgang 37 og 39.

Du får rig mulighed for at komme med input til havens design, aktiviteter og andre gode ideer til vores alle sammens fælles gård.

Hvis du kommer til morgenmad så send gerne en mail til csv@haraldsted.net – så ved vi hvor meget vi skal købe.

Solskinshilsner fra Karin og Christine

Status på vedligehold af ejendommen

Foreningen fik senest udarbejdet en vedligeholdelsesplan for ejendommen i 2016, og denne har bestyrelsen blandt andet brugt i sit arbejde med at prioritere og planlægge vedligeholdet af ejendommen.

Vedligeholdelsesplanen giver på side 2 og 3 et godt overblik over foreningens umiddelbare stand og en sammenfatning af de opgaver, der bør fokuseres på i årene fremover.

Side 3: Oversigt over de kommende års vedlighold (opdelt efter stadie pt.)

Følgende opgaver er gennemført eller siden rapportens udarbejdelse:

 • Etablering af nyt 2-strenget centralvarmesystem
 • Isolering af brystninger
 • Udredningsprojekt omkring manglende varmt vand
 • Udskiftning af trin ved hoveddøre
 • TV-inspektion af kloakker
 • Fornyelse af energimærkning
 • Skitseforslag for indretning af gård (pt. i gang i forbindelse med gårdudvalgets arbejde)

Følgende opgaver forventes udført helt eller delvist i forbindelse med det kommende altanprojekt eller efterfølgende:

 • Udskiftning af fuger om alle vinduer (undtagen kældervinduer) (bundfuger forventes udskiftet ifm. altanprojekt)
 • Alternativ – udskiftning af vinduer (vinduer, der bliver til altandøre erstattes jo i denne forbindelse)
 • Renovering af nederste facader

Foreningen er pt. i gang med at ansøge Københavns Kommune om tilskud fra deres pulje til byfornyelse (Områdefornyelse ved Skjolds Plads). Følgende arbejder er dem, vi håber på at kunne få delvist tilskud til, og ellers planlægger selv at igangsætte i de kommende år.

 • Udskiftning af kældervinduer
 • Optimering af eksisterende luftskifte og ventilation af tørrerum (ifm. ovenstående)
 • Malerrenovering af hoveddøre (evt. komplet udskiftning)
 • Udskiftning af partier ved køkkentrapper (døre + vinduer ovenover)

Følgende arbejder er på den længere bane i forhold til bestyrelsens planlægning eller ikke prioriteret pt.

 • Renovering af køkkentrapper (jf. rapporten mest et kosmetisk spørgsmål, så afventer som minimum altanprojektets gennemførelse)
 • Supplering af eksisterende isolering (imellem 4. sal og loftet – foreningen håber i stedet på, at der løbende vil blive bygget op på 5. sal, når reglerne forhåbentlig snart lempes igen*)
 • Etablering af krydsvekslere og indblæsning (dette forventes ikke udført grundet for høje omkostninger og kraftigt formindsket behov efter udskiftningen af radiatorerne)

*) De nuværende regler gør det pt. uforholdsmæssigt dyrt at bygge op igennem etageadskillelsen. Bestyrelsen arbejder på at få afklaret, hvorvidt reglerne forventes lempet indenfor kort tid, og alternativt få udarbejdet dette dyre ansøgningsmateriale (~70-90.000) til fælles fordeling iblandt dem, der bygger op.

Øvrige opgaver – i år med fokus på brandsikkerhed

Udover ovenstående opgaver, der jo har karakter af ekstraordinært vedligehold, er der jo også al den løbende vedligehold af ejendommen, der foregår hvert år, når fejl og mangler opdager og ting går i stykker.

Men udover punkterne fra vedligeholdelsesplanen, er bestyrelsen jo også opmærksom på, hvis der er andre ting, vi bør have øget fokus på grundet eksterne omstændigheder.

Som de fleste nok har set i medierne, var der i slutningen af marts en stor brand i en boligejendom i Vanløse. Det har naturligvis gjort, at rigtigt mange er bekymrede for, om noget lignende kan ske hos os. Selvom man (såvidt vi ved) ikke har kunnet finde definitiv årsag til branden i Vanløse, er det jo altid bedst at være overforsigtig. Der har været teorier om, at der har været problemer med eller fejl i de brandvægge/sektioneringer af ejendommen, der skulle forhindre branden i at sprede sig så hurtigt, som den gjorde, men dette er ikke noget, der kan siges med sikkerhed, da ejendommen så hurtigt efter blev revet ned.

Bestyrelsen i A/B Haraldsted har allerede foretaget en visuel inspektion af samtlige brandmure imellem de seks sektioner, der udgør vores ejendom, og ingen steder har vi umiddelbart kunnet finde huller* eller andet, der skulle svække brandsikkerheden i muren. Så umiddelbart er vores ejendom i god stand i denne henseende. Dog er vi naturligvis stadig meget opmærksomme på, hvad der kan laves af yderligere tiltag for at øge brandsikkerheden, og det skal i den nære fremtid blandt andet undersøges, om der kan monteres røgalarmer eller tilsvarende på for- og bitrapper. Derudover forventer vi også, at dørene til de fire rum med vaskerier/tørretumblere i kælderen skal skiftes til branddøre med tvangsluk, så eventuelle kortslutninger eller brand i maskinerne ikke så hurtigt kan brede sig til kældergangene og derfra evt. op igennem bygningen.

Bestyrelsen vil naturligvis sørge for at indhente relevant byggeteknisk rådgivning og sparring til at gennemgå ejendommen for eventuelle andre forbedringer, der kan laves. Både i forhold til det konkrete brandtekniske, men lige så meget i den løbende drift af ejendommen.

Vi håber, at ovenstående giver beboerne et indblik i bestyrelsens arbejde med vedligeholdelse af ejendommen, og derudover er man naturligvis (som altid) velkommen til at skrive til bestyrelsen på kontakt@haraldsted.net eller kigge forbi i træffetiden.

På gensyn til generalforsamlingen i morgen.

Mvh bestyrelsen

*) Udover to huller efter tidligere varmerør, der endnu ikke er muret til efter vvs-projektet, men dette er på mangellisten og vil blive udbedret snarest, og disse var vi OBS på i forvejen.

Haveprojekt og workshop 25. juni 2022

Bestyrelsen inviterer til haveworkshop.
Kom og få indflydelse på, hvordan vi får mest muligt ud af vores gård.
Lørdag den 25. juni kl. 9.30-14

Der er endelig kommet lidt gang i foreningens haveprojekt efter at der i sidste runder blev ryddet ud i havens buske. Mange har måske også lagt mærke til, at et af haveudvalgets medlemmer har lagt små træstammer langs/omkring de større træer som en mulig afgrænsning mellem simpel græsplane og hvad haveudvalget håber kan blive til et mere naturligt skovområde. På haveprojektets ønskeliste står der på nuværende tidspunkt blandt andet:

 • flere “ren natur”-plamager langs hegnet mod Ejerboligforeningen Sigynsgade
 • udbygning af skraldeskurene, således at alle skraldespandene kan stå under samme tag og i den forbindelse etablere grønt tag på skraldeskurerne samt ‘indelukket’ affaldsområde med et luftigt træhegn af en art – således at skraldeøerne bliver kønnere så man ikke føler at sidde op af en skraldeplads samt sørge for at der både kan komme luft ind og ud.
 • forbedring af cykelskurerne – også gerne med levende tag og mere strømlinet cykelparkering så pladsen bliver mere optimeret. Der er ligeledes et ønske om flere cykelstativer især på vendepladsen ved porten.
 • højbede til nyttehaver
 • etableringen af et såkaldt LAR-anløg, (Lokal Afledning af Regnvand), som skal lede regnvand væk; især aktuelt ved skybrud. Vi er i dialog med KPK Regnvandsteknik som bl.a. står for at lave sådanne løsninger – og de sørger også for at søge støtte fra staten og fonde således at LAR-projektet kan betales uden at vi skal have en krone op af lommen.
 • renovering af – eller helt nyt – hegn. Mange har måske bemærket at efeuen er forsvundet fra haven ved opgang 19-25. Selvom hegnet ikke er kønt, er vi nødt til at fjerne efeuen, da den får træet under planterne til at rådne og efeu bliver derfor betragtet som ukrudt. Et nyt hegn af fx metal vil dog sagtens kunne tåle og bære efeu.

Vi har haft et møde med KPK Regnvandsteknik og de afslørede at de, til trods for navnet, laver meget andet i haver end LAR-anlæg og de havde utrolig mange eksempler og fine ideer til både hvordan LAR-anlægget kan se ud i vores gård samt løsninger til vores haveskure. Vi har derfor planlagt en workshop med Mathias og Kåre fra KPK Regnvandsteknik som alle interesserede opfordres til at deltage i – for dem der har ønsker til havens design, men ikke vil være med i haveudvalget, er dette en god mulighed for at lade sin stemme blive hørt.

Workshoppen finder sted i gården ud for opgang 21-23 den 25. juni 2022 fra kl 9.30-14.00.

Vel mødt!

Mangelafhjælpning og 1-årsgennemgang ifm. vvs-projektet

Som det sikkert er de fleste bekendt, har det været (og er fortsat) en langtrukken proces med at få afhjulpet de sidste mangler efter vvs-projektet, der oprindeligt blev afsluttet i december 2020, da byggepladsen forsvandt, og de sidste radiatorer blev monteret.

Det seneste var, at der i løbet af sensommeren og efteråret blev foretaget en ny runde indmelding af mangler fra beboerne: Opfølgning på vvs-projekt 2020 og ny mangelgennemgang

Efterfølgende har bestyrelsen samlet disse mangler sammen og haft kommunikation med Øens VVS Entreprise såvel som den tekniske rådgiver, Abildhauge.

Processen er blevet forsinket fra alle parters side, men de tre parter har holdt møder efter jul og igen kort før påske, hvor der blev aftalt en proces for at få udbedret de sidste mangler snarest muligt.

Da den mellemliggende proces har været så langstrakt, vil den væsentligste ting være, at der samtidigt med den kommende mangeludbedring og -afhjælpning vil blive udført 1-årsgennemgang af projektet, således af Øens ved samme lejlighed udbedrer de fejl og mangler, der måtte være opstået siden projektets aflevering.

Dette betyder også, at når vi i løbet af de næste par måneder forventeligt er færdige med denne afhjælpning, så vil Øens have opfyldt deres forpligtelser frem til afholdelsen af 5-årsgennemgangen i december 2025 (og denne inkluderer under normale omstændigheder ikke en beboerrettet gennemgang).

Liste over kendte mangler

Da den seneste mangelgennemgang blev gennemført i juli-september måned sidste år, forventer bestyrelsen ikke, at der vil være de store nye mangler at melde ind udover dem, der allerede blev meldt ind i den ombæring. En komplet liste over de fejl og mangler, bestyrelsen har modtaget og forventer udbedret kan ses her:

Bemærk at listen er sorteret efter adresser, men at eventuelle mangler også kan være registreret på loftsrum eller kælderrummets nummer, så tjek gerne hele listen, før man skriver ind med en mangel.

Størstedelen af de indmeldte fejl og mangler er allerede godkendt og vil blive udbedret af Øens, men der kan dog være enkelte fejl og mangler, som af både entreprenør, rådgiver og bestyrelsen vil blive vurderet som bagateller eller ikke er en del af entreprisen, og derfor vil blive afvist. Ligeledes kan der være enkelte opgaver, som ikke skal udbedres af Øens, men som foreningen selv sørger for at få udført efterfølgende.

Tidslinjen herfra

I indeværende uge 17 vil der blive sendt en mail ud til alle andelshavere med link til dette indlæg, således at andelshavere eller beboere, der ikke er tilmeldt nyhedslisten fra haraldsted.net, vil blive gjort opmærksom på denne skrivelse.

Der er så deadline for at melde eventuelle nye mangler ind (der ikke fremgår af ovenstående liste) senest torsdag den 12. maj (uge 19). Disse skal meldes ind pr. mail til projekt@haraldsted.net og inkludere billeddokumentation.

Herefter vil Øens, Abildhauge og bestyrelsen så i uge 20-21 planlægge mangelafhjælpningen, og beboerne skal så forventes at blive kontaktet (forventeligt direkte af Øens) senest i uge 22 (30. maj – 3. juni).

Det forventes herefter, at afhjælpning af manglerne vil blive udført i uge 23-24 (evt. uge 25, alt efter omfanget af manglerne).

Rosetter til radiatorrørene

Udover ovenstående afhjælpning af manglerne, har bestyrelsen og Øens også aftalt, at alle andelshavere får mulighed for at bestille plast- eller metalrosetter til at montere på rørene op imod stukken. Se nedenstående billeder til foreløbig inspiration. Disse rosetter vil blive udleveret i andelshavernes postkasser, og man skal så selv montere disse, da dette er en særskilt aftale, og ikke en del af den oprindelige entreprise.

Hvis man har meldt reel ødelagt stuk ind som en mangel, vil dette blive vurderet særskilt, og Øens vil i så fald vurdere og evt. montere rosetter ved samme lejlighed.

Der bliver sendt en særskilt mail ud omkring evt. bestilling disse rosetter, når deadline for indmelding af mangler er overskredet (forventeligt i uge 20). Denne mail vil være med kort deadline for tilbagemelding, forventeligt en uges tid. Grunden til, at den mail sendes ud efterfølgende og særskilt, er for at bestyrelsen og Øens kan prioritere håndteringen og planlægningen af manglerne først. Når dette arbejde er sat i gang, vil denne ekstraydelse blive sat i værk og håndteret.

Bestyrelsen ser frem til forhåbentligt snart at kunne få afsluttet dette projekt, og håber på andelshavernes forståelse for den langstrakte proces, men at alle vil have fokus på lyset for enden af tunnellen.

Vel mødt på generalforsamlingen nu på onsdag den 27. april.

Mvh bestyrelsen