BESTYRELSENS BERETNING 2022/2023

Det er endnu engang blevet tid til årets generalforsamling og bestyrelsen ønsker med denne beretning at give dig, som andelshaver, et indblik i hvad året er gået med og hvad du kan glæde dig til af nye spændende tiltag i vores forening. 

BESTYRELSENS ARBEJDE

Bestyrelsen har i år udarbejdet en Forretningsorden samt Årshjul som arbejdsredskab for bestyrelsens arbejde. De to redskaber beskriver omfanget af bestyrelsens opgaver og hjælper siddende og nye bestyrelsesmedlemmer til at navigere i bestyrelsesarbejdet. Forretningsordenen findes på vores beboerforum https://ejendomme.azets.dk/Beboer/Forside. 

Der skal i år vælges to nye medlemmer til bestyrelsen og en ny næstforperson – vi håber selvfølgelig der er nogle der melder sig. Vi går en spændende tid i møde med to store projekter i foreningen. I er altid velkommen til at hive fat i de siddende bestyrelsesmedlemmer hvis I vil høre mere om bestyrelsens arbejde. 

Derudover har bestyrelsen udarbejdet et velkomstbrev til nye andelshavere. Vi vil opfordre alle til at læse brevet igennem, da der er en masse generel information om Haraldsted. Brevet findes på https://haraldsted.net/dokumenter/

Bestyrelsen har genindført nyhedsbreve på Haraldsted.net for at give andelshavere et overblik over bestyrelsens arbejde i foreningen. Hvis du ikke får disse, skal du skrive dig op til dem på www.haraldsted.net

SOLGTE ANDELE

Der er det seneste år blevet solgt 11 andele i foreningen.

AFSLUTNING PÅ VVS-PROJEKTET

Der er stadig enkelte små-mangler fra vores vvs-projekt på vores fælles områder.
Der udestår muligvis enkelte arbejder i lejlighederne. Bestyrelsen vil – eventuelt i samarbejde med Øens VVS, skrive ud for at sikre at de noterede mangler er udbedret. Hvis Øens VVS ikke vil udbedre, vil bestyrelsen vurdere, om foreningen skal dække de sidste mangler. 

Generelt har vi samlet en masse erfaringer fra vvs-projektet, som vi tager med i de forestående projekter i foreningen.

Men det er vigtigt at sige, at den primære grund til, at projektet har haltet så meget i forhold til afslutningen af mangler mv. er, at den tekniske rådgiver Abildhauge, der var ansvarlig for at hjælpe os med denne væsentlige del, blev solgt pr. 1. januar 2021 (og de facto faldt fra hinanden i månederne op til), hvilket vi alle er rigtigt kede af.

ALTANPROJEKTET 

Balco har foretaget nye opmålinger til altandøre i maj 2023. Vi har fået byggetilladelsen til at sætte altaner op ved samtlige lejligheder i foreningen. Københavns Kommune (KK) skal give dispensation fra lokalplanen knyttet til vores konkrete ejendom, da det ikke er alle lejligheder der skal have altan, og kommunen har som nævnt givet en byggetilladelse til samtligt mulige altaner.

Balco er blevet bedt om at fremsende opdaterede tegninger på projektet, der matcher de faktiske tilmeldte altaner. Der er indsendt opdateret tegningsmateriale til Københavns Kommune primo april som KK skal konkret vurdere og komme med den endelige tilbagemelding. Vi har for nuværende ikke fået denne dispensation fra Københavns Kommune og kan derfor ikke påbegynde altanprojektet før dette er på plads, men vi har fortsat en forhåbning om, at det er en formsag, men blot én, der trækker ud.

Lånet til altanerne er dog optaget og kurssikret til 4 %, og opkrævningen forventes at starte 1. september.

Vi melder projektplan og inviterer til opstartsmøde så snart dispensationen er kommet fra Københavns Kommune. Vi venter i spænding. 

BYFORNYELSE

Der er indsendt ansøgning og modtaget tilsagn om byfornyelsesstøtte til nye vinduer, istandsættelse af hoveddøre mod gade og udskiftning af bagtrappedøre mod gård.

Herudover omfatter projektet istandsættelse af facade og efterisolering af kælder. Projektet vil blive koordineret med det igangværende altanprojekt på ejendommen.

Byfornyelsesstøtten udgør (op til)  50 % af de samlede ombygningsarbejder, dog med et maksimalt støttebeløb på 16.303.664 kr. Der er således tale om en meget fordelagtig støtte til foreningens ombygningsprojekt. Københavns Kommune skal undervejs i projektet inddrages for at godkende udbudsmateriale, licitationsresultat, samt farveprøver m.v. i udførelsesfasen, denne del står vores rådgiver, SBS Rådgivning, for. 

Da planforhold på ejendommen krævede det, er der medio marts udarbejdet og indsendt ansøgning om byggetilladelse. Københavns Kommune har herefter i flere omgange haft supplerende spørgsmål til byggeandragendet, men har netop nu meddelt om dispensation, så byfornyelsessagen alligevel ikke skal have byggetilladelse. 

Nu igangsættes hovedprojekteringen, der indledes med et møde med foreningen, for at planlægge det videre forløb (forventet juni).

Der skal i den forbindelse bl.a. udarbejdes en opdateret tidsplan, koordineret med altansagen, da altansagen fortsat afventer endelig myndighedsbehandling.  

Nedenfor er angivet omtrentlige  tidsrammer for de næste forløb.

Overordnet tidsplan for byfornyelsen i anslåede tidsrammer

  • Projektering (3 mdr.) – forbehold for koordinering med altanprojekt.
  • Udbud, licitation og godkendelse i foreningen (2 mdr.)
  • Kommunen godkender licitation (2 mdr.)
  • Kontrahering / Byggeriet igangsættes – (ca. 1 mdr.)
  • Leverancetid på vinduer/døre ikke afklaret
  • Forventet byggetid: 7-8 mdr. 

Andelshaverne vil blive yderligere informeret når vi kender en mere detaljeret tidsplan for projektering og gennemførelse.

Når vi er nået så langt i projektet at arbejderne kan igangsættes vil der blive afholdt et beboermøde med deltagelse af den valgte entreprenør.

Hensigten er at der gives plads til afklaring af mere specifikke spørgsmål om de arbejder, der skal gennemføres på ejendommen og i de enkelte boliger, og at alle andelshavere på den måde vil være godt informeret om byggesagen.

HAVEPROJEKTET 

I juni 2022 afholdte haveudvalget en workshop i samarbejde med PKP Regnvandsteknik. PKP Regnvandsteknik er kommet med et oplæg til fornyelse af vores gård, alt sammen med udgangspunkt i ønsker og visioner fra vores haveworkshop. PKP’s opgave bliver at ansøge om tilskud hos HOFOR til indføring af et  LAR-projekt (Lokal afledning af regnvand). 

I udspillet er blandt andet:

  • Nye affaldsskure med plads til alle containere, samt energioptimeret belysning (evt. med censorer)
  • Regnvandsbede med smukke stauder fordelt over gården. 
  • Flere områder til udforskning for børn, heriblandt en lille høj, sanseområde og fornyelse af sandkasse
  • Gentænkning af den store vendeplads med cykelparkering samt et mere grønt udtryk 

Da vi har to store projekter inden for den nærmeste fremtid, har vi valgt at sætte haveprojektet på pause. Der vil dog blive etableret vilde blomsterbede i den bagerste del af haven igen i år, forhåbentlig med bedre succes. Vi melder ud på hjemmesiden når vi sår frø. 

Haveprojektet skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.

FORENINGENS HÅNDVÆRKERE 

Bestyrelsen har besluttet at standse samarbejdet med vores vvs’er Madsen & Kastberg, der opkøbte vores trofaste samarbejdspartner gennem mange år, Tommy Kjehr VVS & Kloak for et par år siden.


Der er indgået en ny aftale med firmaet Finn L. & Davidsen, der allerede har udført de første arbejder på ejendommen til stor tilfredshed (service på varmecentralen samt rens af sandfangsbrønde og faldstammer/rottespærre).
I aftalen med Finn L. & Davidsen har vi forhandlet os til en beboerrabat, så hvis I skal have udført vvs-arbejde vil vi anbefale at tage kontakt til dem. 

Finn L. & Davidsen har ligeledes en el-afdeling, som bestyrelsen ligeledes vil overveje at tegne en aftale med, såfremt vvs-arbejder udføres tilfredsstillende.

GENNEMGANG AF EL-INSTALLATIONER PÅ BADEVÆRELSER

Der er lavet en projektaftale med Finn L. & Davidsen for en  komplet gennemgang af el-installationer på badeværelserne. Dato for gennemgang modtages efter bestyrelsens beretning, men inden generalforsamlingen. Det drejer sig om de fejl og mangler, der stammer fra renoveringen af badeværelser i 2007-2009. De er blevet udbedret løbende i forbindelse med salg, men bestyrelsen vil gerne have gennemgået alle installationer, hvor elektrikeren skal afklare hvilke fejl der eventuelt måtte være (tilbage) i de enkelte lejligheder, hvorefter disse skal udbedres.

Vi forventer, det bliver snarest og  sender et varsel ud inden gennemgangen. Da det er fejl, der stammer fra renoveringen af badeværelserne, der blev udført af foreningen, er det naturligvis foreningens ansvar at udbedre disse fejl og mangler og det vil derfor blive gjort uden udgifter for den enkelte andelshaver. 

Dog kræves det, at andelshaverne sørger for at give adgang til lejligheden på de annoncerede datoer. Hvis håndværkerne ikke har fået adgang, fraskriver foreningen sig det økonomiske ansvar for fejlene, og disse vil efterfølgende påhvile andelshaver at få udbedret senest ved salg/fraflytning. 

Finn L & Davidsen vil ligeledes besigtige vvs-installationen i loftet på badeværelset under samme gennemgang, da vi er bekendt med, at enkelte andelshavere er begyndt at opleve problemer hermed.

OMRÅDEFORNYELSE

Bestyrelsen er repræsenteret i Københavns Kommunes byprojekt på Sigynsgade og Krakas Plads. Kommunen har i oktober afholdt introducerende præsentation af anlægsprojektet på Sigynsgade. Læs evt. mere om områdefornyelsen her.

Bemærk at der er mange initiativer i vores lokalområde (biodiversitet, grøntmarked, kulturarrangementer mv.), både med puljer man kan søge samt kulturelle arrangementer i Haraldsgadekvarteret. Hvis nogle beboere sidder med et projekt derecentuelt kunne tænkes støttet af Københavns Kommune, så tøv ikke med at tage fat i bestyrelsen. 

INDEKLIMA

Bestyrelsen har i samarbejde med områdefornyelsens og HOFOR taget del i kampagnen “19° er ikke helt skævt”. Læs mere om kampagnen her. Derudover har vi udleveret indeklima-kort (små fysiske kort) til at måle luftfugtigheden i lejligheden. Det er stadig muligt at hente et gratis termometer hos viceværten, hvis man vil følge sin lejligheds indeklima. Læs mere om indeklima-kortet her. 

ÆNDRING AF VICEVÆRTENS TRÆFFETID

Bestyrelsen og varmemesteren blev i efteråret enige om at afskaffe faste træffetider da vores vicevært, Emil, oplevede at næsten ingen beboere kom i tidsrummet.

Emil kommer dagligt på ejendommen og kan træffes efter aftale eller hvis du møder ham i gården.
Det er muligt at kontakte ham på mailen varmemester@haraldsted.net eller på mobil 28154640 hverdage mellem 06.30-9.00. Det gamle fastnetnummer er nu nedlagt.

Derudover kan man også altid ringe til Jørgen Friis’ kontor, der kan viderebringe en besked til Emil.

ET PAR VENLIGE PÅMINDELSER

Korttidsfremleje (AirBNB og lignende): Vi vil fra bestyrelsens side gerne minde alle andelshavere om at man i forbindelse med, en af foreningen lovlig korttidsfremleje, skal orientere bestyrelsen samt benytte kontrakten udarbejdet af bestyrelsen, orientere lejerne om foreningens husorden m.m og skal orientere sin opgang om fremlejens længde, antal lejere og sin kontaktinformation.

Skrald og bytterum: Storskraldsrummet er kun til de genstande der er for store til at komme i de almindelig affaldscontainere samt møbler – omend brugbare møbler vil vi anbefale at få hentet af fx Røde Kors (https://www.rodekors.dk/genbrug/genbrugsmoebler/gratis-afhentning-af-moebler).

Bytterummet bliver i den grad brugt hvilket glæder os, men vi oplever desværre at mange stiller ting ned i rummet som ikke hører dertil – vi henviser til skiltet på bytterummet. Generelt vil vi gerne frabede tøj, tæpper, puder og andre tekstiler der ikke er beregnet til udendørs brug samt sko. For at alle kan få glæde af bytterummet vil vi også bede folk om ikke at placere ting på det åbne gulvareal – er der ikke plads så kontakt bestyrelsen så vi kan få sat en oprydning i gang. 

Havemøbler: Hvis du flytter på gårdens havemøbler, så sørg for at stille dem tilbage. Hensigten er, at der er borde og stole fordelt ud i gårdens små ‘haver’.

Hovedrengøring af for- og bagtrapper: Der er bestilt hovedrengøring af for- og bagtrapper. Vi vil sende besked ud omkring hvilke datoer det drejer sig om – i denne forbindelse vil vi gerne bede jer fjerne ting fra opgangen (løbecykler, klapvogne eller andet) under hovedrengøringen, men også egne måtter, der sikkert godt kan trænge til en støvsugning – dette er stadig eget ansvar.

Renovering og sammenlægninger: Bestyrelsen vil gøre opmærksom på, at man skal udvise agtpågivenhed, når man selv foretager renoveringer, vedligehold eller andre ændringer i lejlighederne. Skulle man i forbindelse med renovering eller vedligehold komme til at lave fejl eller ændringer, der påvirker ejendommen, vil man som andelshaver have ansvaret for dette.
Bestyrelsen anbefaler, at man tegner en entrepriseforsikring, hvis man skal i gang med at renovere. Vores administrator, Azets, kan hjælpe med at formidle dette til en meget rimelig pris. 

Herudover gør vi fra bestyrelsens side opmærksom på at der på vores hjemmeside findes en liste over VVS’er,  elektriker mv. som foreningen selv benytter, og de kender derfor ejendommen. Man er ikke forpligtet til at bruge disse ved renoveringer, og man skal som andelshaver derfor være velkommen til at vælge de VVS’er og elektrikere man foretrækker.

Til slut vil bestyrelsen blot sige tak for endnu et godt år i foreningen, og så glæder vi os blot til at se så mange som muligt af jer til generalforsamlingen onsdag d. 24. maj kl 19:00 på Københavns Professionshøjskole, Sigurdsgade 26 lokale C251.

På bestyrelsens vegne, Christine Svensson, forperson